Vai trò chính sách BHXH đối với người lao động

13/08/2021, 21:51

Vai trò chính sách BHXH đối với người lao động - Trong hệ thống an sinh xã hội thì hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất. Phát triển BHXH sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàng Tuấn - Bá Nam - Thế Anh