Công tác truyền thông về BHXH đến người dân

14/08/2021, 22:04

Công tác truyền thông về BHXH đến người dân - Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đó chính là giải pháp có tính đột phá, tác động tích cực và góp phần cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hoàng Tuấn - Bá Nam - Tuấn Hữu