Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân

04/04/2022, 16:08

Chủ tịch nước đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 4/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 15 năm qua đã đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đoàn thể Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những năm qua.

Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết từ Đại hội X đến Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. 

Đề cập tới vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đặc biệt coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đây chính là nhiệm vụ then chốt.

Theo Chủ tịch nước, cần hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về công tác lãnh đạo của Đảng, về xây dựng Đảng và về Đảng, về mối quan hệ giữa công tác đảng và công tác chuyên môn, trong đó, công tác xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, bao gồm công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể.

Bên cạnh đó, cần làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, việc Đảng bộ Khối cần chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII), Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 9/12/2021 có ý nghĩa rất quan trọng, có sức ảnh hưởng, lan toả lớn đến các đảng bộ khác trong cả nước.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp của các loại hình tổ chức đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Trong tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp, có kế hoạch và phân công, phân cấp cụ thể, tạo sự thống nhất cao của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên để đưa công tác xây dựng Đảng thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực và cấp ủy thật sự giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp.

Các cấp ủy cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác này; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đây cũng là vấn đề quản lý con người; kiểm tra, giám sát là lấy cái tốt để phát huy, nhân rộng và phòng ngừa, ngăn chặn cái xấu, những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong Đảng và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Các tổ chức đảng cần phải nâng cao sức chiến đấu, dũng khí trong công tác này, không được né tránh, hoặc làm qua loa, chiếu lệ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ rất có tác dụng trong công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo đảm để “mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó là nghiên cứu tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo./.

Theo VOV