VIB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm vốn điều lệ

27/04/2022, 14:40

VIB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm vốn điều lệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 2377/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, VIB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa là hơn 5.500 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.

Theo văn bản được chấp thuận, VIB sẽ tăng thêm vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là: 5.436.000.480.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi nghìn đồng) từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 231.887.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi mốt tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.204.113.480.000 đồng (Năm nghìn hai trăm linh bốn tỷ một trăm mười ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng);

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên là 109.300.000.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ ba trăm triệu đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VIB thông qua.

NHNN cũng yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật pháp luật và chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định của văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

VIB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm vốn điều lệ

Trước đó, vào tháng 3/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIB đã thông qua phương án nâng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tăng 35,7% so với mức vốn đang có.

Trong đó, ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch này xuất phát từ nhu cầu vốn của ngân hàng dành cho các dự án đầu tư vào hệ thống công nghệ, mạng lưới, cấp tín dụng, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chính sách ESOP (chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên) nhằm phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, vận hành của ngân hàng.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, VIB ghi nhận lợi nhuận năm 2021 vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm trước, tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ lệ ROE (lợi nhuận/vốn sở hữu) đạt 31%.

Được biết, trong năm 2022, VIB định hướng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn thu ngoài mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm mang lại thu nhập ngoài lãi giúp đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu suất sinh lời.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIB cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng.

Hà Thu