Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trương trang thông tin điện tử

02/09/2016, 23:11

Chiều 1/9, tại Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và bấm nút khai trương trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng Internet tại địa chỉ: www.ubkttw.vn.

Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua phương tiện thông tin điện tử trên mạng Internet.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương có chức năng, nhiệm vụ thông tin kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tuyên truyền, giới thiệu và thông tin về hoạt động của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát. 

Trang thông tin điện tử chú trọng phản ánh, giới thiệu các nhân tố mới, điển hình về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác kiểm tra, giám sát; tích hợp, lưu trữ các thông tin, dữ liệu được phép công bố về công tác kiểm tra, giám sát; thông báo kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy định của Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. 

Trang thông tin điện tử cập nhật những sự kiện chính trị đặc biệt trên thế giới và trong nước, chú trọng những bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương là phương tiện để hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời, là kênh thông tin để cán bộ, đảng viên, nhân dân phản ánh, góp ý về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nói riêng./. 
 
Nguồn: Vietnamplus