Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn chính sách an sinh xã hội

20/08/2021, 11:14

Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn chính sách an sinh xã hội - Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững đất nước là mục tiêu đi lên CNXH. Thực hiện theo tư tưởng của Người, Đảng ta xác định, an sinh xã hội là một hệ thống chính sách xã hội quan trọng, là một nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước; đầu tư cho an sinh xã hội chính là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển, góp phần vào phát triển bền vững đất nước. Giá trị tư tưởng của người ngay từ những ngày đầu thành lập nước cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Giá trị đó được hiện thực hoá trong chương trình an sinh xã hội của Đảng và nhà nước ta.

Hoàng Tuấn - Bùi Yến - Nguyễn Hậu - Tuấn Hữu