TP Hồ Chí Minh triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030

21/07/2022, 14:51

UBND Thành phố Hồ Chí Minh xác định từ nay đến năm 2030, đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào hồi tháng 4/2022. Ảnh: TTXVN phát

Tăng cường vai trò ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại của thành phố; tạo sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế toàn diện của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng, bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố... là những nội dung chính nhằm triển khai  Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định từ nay đến năm 2030, đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để tăng cường sự hiểu biết của các địa phương, đối tác nước ngoài với đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong cộng đồng khu vực và quốc tế.

Công tác ngoại giao văn hóa của thành phố sẽ tập trung quảng bá hình ảnh dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, văn hiến, đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và không ngừng phát triển; triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam và thông lệ quốc tế, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa; tăng cường gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; đẩy mạnh quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong quá trình triển khai công tác ngoại giao văn hóa.

Ủy ban Nhân dân thành phố xác định, đưa ngoại giao văn hóa vào nội dung tổng thể các hoạt động đối ngoại của thành phố theo hướng chú trọng kết hợp yếu tố văn hóa-kinh tế; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa với các địa phương có thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam; xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, khuyến khích đầu tư, hội chợ, triển lãm, trong đó lồng ghép quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa và du lịch; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa các nước tại thành phố…

Từ nay đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai kế hoạch xây dựng  Công viên Hữu nghị tại thành phố, nơi đặt tượng các vĩ nhân thế giới, các lãnh tụ của các quốc gia, địa phương nước ngoài có thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ hoạt động đặt và tu bổ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước ngoài…/.

Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)