Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Dừng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

02/03/2022, 11:25

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Dừng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ngày 1/3, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1/3/2022 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.

Đây là nội dung tại Quyết định 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định:

- Dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/1/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 1/3/2022.

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1-3-2022 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.

- Kể từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở, Quyết định 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn.

Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hoặc quy chế chi tiêu nội bộ tại cấp mình và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Tổng LĐLĐVN; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm rõ chủ trương, chính sách và đồng thuận trong triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn… 

Nam Nguyễn