Tọa đàm Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông