Tỉnh Thanh Hóa: Cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu BHYT

24/11/2022, 14:54

Tỉnh Thanh Hóa: Cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu BHYT - Đó là chỉ đạo của ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHYT từ năm 2021 đến nay và bàn giải pháp thực hiện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, vừa được tổ chức ngày 23/11.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHYT từ năm 2021 đến nay và bàn giải pháp thực hiện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, vừa được tổ chức ngày 23/11

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, từ năm 2021 đến nay, công tác phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, toàn tỉnh có 3.242.690 người tham gia, tăng 41.886 người so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 88% dân số và đạt 100% kế hoạch được giao; 10 tháng năm 2022 có 3.195.168 người tham gia, giảm 47.522 người so với năm 2021 và đạt 95,95% kế hoạch được giao.

Công tác cấp thẻ BHYT được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã gia hạn và phát hành 3.135.386 thẻ BHYT (không bao gồm thẻ BHYT thân nhân quân nhân) đúng quy định. Công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT và tạm ứng kinh phí luôn kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT...

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tính đến ngày 31/10/2022, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh mới đạt 86,2%, giảm 1,8% so với năm 2021. Tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp và thiếu bền vững; việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, nhất là đối với các huyện miền núi phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nên khi chính sách thay đổi thì tỷ lệ tham gia BHYT giảm rất nhiều…

Về chỉ tiêu cho những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, báo cáo của Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, phải hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao theo Quyết định số 546/QĐ-TTg, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 186/KH-UBND của UBND tỉnh. Cụ thể: Năm 2022 phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 91,85% dân số, năm 2023 đạt 93%, năm 2024 đạt 94% và năm 2025 đạt 95,2%.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, BHXH tỉnh Thanh Hóa sẽ chú trọng bám sát chủ trương, đường lối và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 186/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 1813/KH-BHXH của BHXH Việt Nam về triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế. Cùng với đó, ưu tiên các nguồn lực và điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình đề ra...

Nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT. Trong đó, tham mưu tích cực cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác truyền thông bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm đối tượng. Tăng cường phối hợp với ngành Y tế thường xuyên giám sát tại các cơ sở KCB, nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Cùng với đó, rất cần sự quan tâm, vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; sự chung tay góp sức của các tổ chức, đoàn thể, DN để mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng Ban Chỉ đạo cấp huyện cần chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, chú trọng triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia BHYT năm 2022 và trong cả giai đoạn 2023-2025.

Về một số khó khăn, vướng mắc phát sinh, ông Đầu Thanh Tùng yêu cầu BHXH tỉnh Thanh Hóa cần tổng hợp, phối hợp với các đơn vị có giải pháp tháo gỡ kịp thời, bảo đảm thuận lợi cho các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Gia Linh