Thủ tướng: Công tác chỉ đạo, điều hành ngành Nội vụ có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn

12/01/2022, 16:17

Thủ tướng: Công tác chỉ đạo, điều hành ngành Nội vụ có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn - Ngày 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, do Bộ Nội vụ tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngành Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền hành chính hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tại điểm cầu các địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó đã tham mưu Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Nhờ đó cả nước giảm 07  tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện; giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã…

Ngành Nội vụ cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tham mưu để cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Trong đó, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức…

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Hiện, 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và áp dụng đồng bộ công cụ theo dõi, đánh giá mới phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc…

Năm 2022, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành.

Theo đó, ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ…

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu nêu nhiều vấn đề mà ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện như: vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; cải cách hành chính nhà nước; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm; đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; vấn đề phân cấp, phân quyền; về tổ chức chính quyền đô thị; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, năm 2021 đất nước ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 thứ 4 đã tác động, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong thành công đó có đóng góp quan trọng của ngành Nội vụ.

Thủ tướng Chinh phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2021 công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng hoàn thiện thể chế, trong đó sửa đổi, bổ sung, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế công chức, viên chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quản lý và sử dụng công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo... có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế mà ngành Nội vụ cần cố gắng cải thiện như công tác xây dựng thể chế còn chậm so với thực tiễn; việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ, ngành chưa đạt mục tiêu đề ra; một số công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ; công tác quản lý nhà nước chưa đúng tầm, còn sa đà vào xử lý vụ việc...

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ cho rằng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ rất quan trọng và nhạy cảm, nhất là về công tác cán bộ, liên quan con người. Do đó ngành Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể. Trước mắt, ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia vào kiểm soát dịch COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý Nhà nước. “Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, làm sao cho người dân, doanh nghiệp không phải phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ngành Nội vụ phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. “Công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Tinh thần chung là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn 76 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành, năm 2022 ngành Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với kết quả tốt hơn năm 2021.

Phạm Tiếp (TTXVN)