Thu dọn công trình, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí

22/04/2020, 23:29

Thu dọn công trình, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định quy định việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (sau đây gọi là công trình dầu khí) của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Thu dọn công trình, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí

Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 9 tháng, kể từ khi khai thác thương mại hoặc 1 năm kể từ ngày đưa công trình dầu khí vào hoạt động, tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch thu dọn công trình dầu khí trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 9 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động thu dọn, tổ chức, cá nhân cũng phải lập báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí, trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Quyết định nêu rõ quy định về thu dọn công trình dầu khí bao gồm: Một là thu dọn công trình tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí gồm: Thu dọn công trình cố định trên biển; thu dọn phương tiện nổi; đường ống nội mỏ trên biển; bảo quản hoặc hủy bỏ giếng khoan dầu khí; thu dọn công trình tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí trên đất liền;

Hai là thu dọn công trình khí gồm: Thu dọn các công trình, thiết bị phục vụ cho việc thu gom, xử lý, vận chuyển khí và đường ống dẫn khí trên biển; thu dọn đường ống dẫn khí trên bờ, qua sông, hồ, công trình cố định; thu dọn công trình nhà máy chế biến – xử lý khí.

Về công tác bảo vệ môi trường, trước khi thực hiện thu dọn, tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã tiến hành quan trắc môi trường trong thời hạn 2 năm kể từ ngày kết thúc quan trắc đến trước ngày thực hiện thu dọn thì tổ chức, cá nhân được sử dụng số liệu trong báo cáo quan trắc đó để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 9 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động thu dọn, tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp đặc biệt, trong quá trình hoạt động dầu khí, công trình dầu khí bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động dầu khí thì tổ chức; cá nhân phải tiến hành ngay việc thu dọn từng phần hoặc toàn bộ công trình dầu khí, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/2/2018.

PV