Thời cơ mới, vận hội mới

19/01/2022, 14:27

Thời cơ mới, vận hội mới - Nhiệm kỳ hơn 6 năm qua là một chặng đường phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam nói chung và của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng. Với tinh thần tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai và phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho các cấp Hội Nhà báo cả nước.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI - Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Động lực để phát triển

Trong hơn 6 năm qua, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần rèn luyện đội ngũ về nghiệp vụ, lý luận chính trị và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Đặc biệt thời gian qua, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, thuận lợi đan xen khó khăn, trong khi đó, hầu hết các cơ quan báo chí đều tự chủ về kinh phí hoạt động… khiến việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, năm 2019, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 đã có tác động tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có hoạt động báo chí. Với tinh thần chủ động vượt khó vươn lên, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất cao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 5 năm (2016-2020), đã hỗ trợ sáng tạo hơn 14.000 tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và các địa phương trong cả nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo luôn được các cấp Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng nhằm hướng tới nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều hoạt động tích cực, với các đối tác thuộc cộng đồng ASEAN, các đối tác truyền thống, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên triển khai các hoạt động hợp tác, trao đổi nghiệp vụ báo chí quốc tế, đa dạng, phong phú.

Tuy nhiên, cùng với nỗ lực, kết quả đó, hoạt động của các cấp hội cũng bộc lộc một số hạn chế. Việc tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, đặc biệt là Quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên chưa nghiêm, còn mang tính hình thức. Mặt khác, trách nhiệm giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, quản lý hội viên của một số cấp Hội chưa cao. Không ít trường hợp hội viên, nhà báo vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ.

Thời cơ mới, vận hội mới

Kỳ vọng một nhiệm kỳ khởi sắc

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cơ hội đan xen thách thức. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức phức tạp và gay gắt hơn. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Nhưng với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Đối với báo chí nước ta, trong xu hướng thu gọn đầu mối cơ quan báo chí theo quy hoạch báo chí, giảm ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp, tiến tới xây dựng các mô hình báo chí tự chủ về tài chính, việc tìm nguồn lực để duy trì tổ chức và phát triển hoạt động Hội ở các cấp Hội ngày càng khó khăn hơn. Để tranh thủ cơ hội và thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, giới báo chí cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Năm năm tới, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, có tính bước ngoặt. Thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá nước ta trên nhiều mặt, với nhiều hình thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông và mạng xã hội vừa là cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Việc thực hiện quy hoạch báo chí (2020-2025), sẽ tác động lớn đến mô hình tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động của cơ quan báo chí, của tổ chức Hội Nhà báo từ Trung ương đến cơ sở…Tập trung tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam vững mạnh toàn diện, thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội.

Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp và các quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các chính sách kinh tế báo chí, xây dựng các mô hình báo chí tự chủ về tài chính. Học tập, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (Khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò quan trọng và trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang của báo chí đối với đất nước và nhân dân. Đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân./.

Hoàng Anh Tuấn