Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

22/04/2020, 23:29

Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới được bổ sung vào Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay đông Lều Vũ Điều được phân công lại công tác khác.

PV