Thành lập BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế

22/04/2020, 23:29

Thành lập BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế - Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (VH, XH, KH, CN và GDĐT) vừa được thành lập do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban.

Phổ biến, thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối và các nội dung của hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan làm ủy viên kiêm Tổng Thư ký.

Danh sách Ủy viên còn có: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng.

Ban Chỉ đạo liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực VH, XH, KH, CN và GDĐT; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Ban Chỉ đạo liên ngành còn giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan và địa phương tiến hành công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối và các nội dung của hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT...

PV