Thanh Hóa: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế

01/12/2022, 11:59

Thanh Hóa: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế - Từ năm 2021 đến nay, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực.

Ảnh minh họa.

Năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.242.690 người tham gia, tăng 41.886 người so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 88% dân số và đạt 100% kế hoạch được giao; 10 tháng năm 2022 có 3.195.168 người tham gia, giảm 47.522 người so với năm 2021 và đạt 95,95% kế hoạch được giao.

Để đạt được kết quả đó, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã gia hạn và phát hành 3.135.386 thẻ bảo hiểm y tế (không bao gồm thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân) đúng quy định. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tạm ứng kinh phí luôn kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế...

Những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 91,85% dân số, năm 2023 đạt 93%, năm 2024 đạt 94% và năm 2025 đạt 95,2%.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ chú trọng bám sát chủ trương, đường lối và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện tốt các kế hoạch số về triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế. Cùng với đó, ưu tiên các nguồn lực và điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình đề ra...

Lê Hà

Từ khóa: BHYT BHXH