Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV:

Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế 2016 - 2020

02/11/2016, 18:43

Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế 2016 - 2020 - Ngày 2/11, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Toàn cảnh hội trường. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Theo Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tăng trưởng kinh tế tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn khá cao so với các nước trong khu vực; lãi suất, tỷ giá được giữ ổn định...

Khi thảo luận về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; tập trung nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân, nông nghiệp, nông dân; xác định rõ các sản phẩm, ngành nghề ưu tiên; phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng trong tái cơ cấu nền kinh tế.

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, để thực hiện phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng hiệu quả, Chính phủ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của vùng gắn chặt với bảo về môi trường, biến đổi khí hậu trên cơ sở phát triển của từng địa phương.

Các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các vùng để xây dựng quy hoạch phát triển kết cấu kinh tế hạ tầng.

Từng vùng kinh tế tập trung phát triển lợi thế so sánh, từ đó tạo nên chuỗi giá trị hàng hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời tập trung phát triển các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, bảo đảm tính thống nhất.

Tập trung quản lý Nhà nước về kinh tế, bảo đảm giám sát tốt việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong vùng, hài hòa lợi ích giữa các địa phương và vùng.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các tỉnh và thành phố trong nâng cao khả năng tổ chức hoạt động phối hợp liên tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong việc thực thi chính sách chung của Chính phủ đề ra, khắc phục tính cục bộ trong hoạt động xây dựng địa phương.

T.H

Bình luận