Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV:

Tái cơ cấu nền kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

03/11/2016, 20:37

Tái cơ cấu nền kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm - Ngày 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về: kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 Toàn cảnh Hội trường. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Trong phiên làm việc, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tập trung vào những vấn đề chính:

Mục tiêu, lộ trình tái cơ cấu nền kinh tế; vai trò của Nhà nước và thị trường trong tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu kinh tế tổng thể, theo ngành, vùng, lĩnh vực;

Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020; tinh giản biên chế; đổi mới nội dung, phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bài học kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; việc huy động nguồn lực đầu tư trong toàn xã hội;

Phát triển công nghiệp năng lượng; nâng cao hiệu quả các công trình, dự án đầu tư công, ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, các doanh nghiệp có đủ khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới;

Nâng cao vai trò của khoa học, công nghệ trong tái cơ cấu nền kinh tế; tăng đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ hướng đến các mục tiêu dài hạn;

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề cập các vấn đề chính sách xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; về chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công; đẩy mạnh việc xã hội hóa một số trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện; việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến xã, huyện, hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, giảm gánh nặng chi phí y tế cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân;

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; về xây dựng hệ thống quản lý mạng xã hội và Internet; các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 4/11, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

PV (tổng hợp)
Bình luận