Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khoá XIV:

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự phải triệt để và toàn diện

26/10/2016, 20:00

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự phải triệt để và toàn diện - Ngày 26/10, các đại biểu Quốc hội khoá XIV dành cả ngày để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Doãn Tuấn (TTXVN)

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đưa ra những cách tiếp cận khác nhau về quan điểm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhiều ý kiến cho rằng nên xác định rõ quan điểm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự lần này là sửa đổi, bổ sung ở mức tối đa những quy định của Bộ luật năm 2015 dựa trên cơ sở kết quả rà soát Bộ luật Hình sự năm 2015 của Tổ công tác liên ngành do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì, ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

Bộ luật Hình sự năm 2015 có lỗi kỹ thuật đã được phát hiện và những nội dung rõ ràng là chưa hợp lý hoặc có thể khó áp dụng trên thực tế liên quan đến một số chính sách cụ thể được thể hiện trong một số điều luật của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, logic trong các quy định của Bộ luật Hình sự, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) đồng quan điểm với đại biểu tỉnh Bình Thuận và cho rằng chỉ nên tập trung sửa đổi những sai sót rõ ràng về nội dung và kỹ thuật lập pháp, khắc phục những mẫu thuẫn, chồng chéo giữa các luật và những quy định chưa hợp lý và khó áp dụng trong thực tế.

Nêu quan điểm về vấn đề này, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu quan điểm sửa đổi, bổ sung tối đa các sai sót đã được phát hiện; không làm thay đổi các chính sách lớn của Bộ luật hình sự đã được Quốc hội thông qua; bảo đảm góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Tại phiên thảo luận cũng ghi nhận những quan điểm khác về vấn đề này. Một số đại biểu nêu ý kiến cần phải sửa đổi triệt để, toàn diện Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, ngoài những điều khoản đã được phát hiện có sai sót về kỹ thuật, các nội dung có sự bất hợp lý đã đạt được sự đồng thuận cao thì cần tiếp tục rà soát để có phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) có quan điểm không nên chỉ xem xét sửa đổi trong phạm vi 141 điều vì thực tế qua rà soát sẽ phát sinh thêm những điều khác, có liên quan với nhau cần phải sửa đổi. Đại biểu nêu quan điểm nên thực hiện theo nguyên tắc loại bỏ hết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật Hình sự sau khi ban hành.

Một số ý kiến khác cho rằng trên cơ sở rà soát, chỉnh sửa, khi nào dự thảo Luật được đánh giá đáp ứng được yêu cầu, Quốc hội mới xem xét, thông qua.

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật này, các cơ quan hữu quan đã phát hiện và phản ánh về một số sai sót kỹ thuật, một số quy định chưa hợp lý hoặc khó áp dụng trong Bộ luật.

Ngày 29/6, Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự năm 2015 cùng với ba luật khác có liên quan; đồng thời, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 2.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 lần này liên quan đến 141 điều của Bộ luật, gồm 18 điều thuộc Phần Những quy định chung và 123 điều thuộc Phần Các tội phạm, trong đó có 38 điều sửa đổi về kỹ thuật, 102 điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật và bãi bỏ 01 điều.

T.H

Bình luận