Sơ kết thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

22/04/2020, 23:29

Sơ kết thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Sơ kết thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tiến hành tổng kết, xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 để trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Bộ LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Quyết định nêu rõ: Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững, ổn định chính trị- xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã khẳng định: “Chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quan điểm chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 là:

Thứ nhất, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và bảo đảm an sinh xã hội là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của toàn xã hội.

Thứ hai, các chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế- xã hội và khả năng cân đối, huy động nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ; ưu tiên đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ ba, hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện; phải bảo đảm công bằng và bền vững; có tính chia sẻ giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ, giữa Nhà nước, DN và NLĐ.

Thứ tư, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, DN và người dân tham gia. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.

Thứ năm, tăng cường hội nhập quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Mục tiêu đến năm 2020 cơ bản bảo đảm an sinh xã hội bao phủ toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

Về mục đích của Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình sơ kết cần đánh giá các mặt quán triệt, triển khai thực hiện, cơ chế, biện pháp tổ chức; nêu bật thành tựu đạt được; nhận rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm.

Xuất phát từ thực tiễn triển khai, cần tập trung làm rõ những nội dung, mục tiêu nào chưa phù hợp, thậm chí không đạt được; cần tập trung nhận diện các vấn đề mới xuất hiện chưa được đưa vào nội dung Nghị quyết; đề xuất phương hướng và giải pháp cho năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.

Một trong những nội dung của Kế hoạch là công tác tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai Nghị quyết, trong đó đánh giá việc triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết; những kết quả chuyển biến về nhận thức và hành động; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào kế hoạch, chương trình hành động của bộ, ngành và địa phương; công tác chỉ đạo, đôn đốc; chế độ kiểm tra, giám sát; chế độ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của các bộ, ngành và địa phương.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết, cần tập trung làm rõ nhận thức, trách nhiệm và kết quả thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương đối với các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết, công tác xây dựng và triển khai các văn bản, chính sách pháp luật, kết quả thực hiện.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết đến ngày 30/6/2019. Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương cuối tháng 9/2019.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Các Ủy viên gồm: Ông Lê Quân- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; bà Nguyễn Thị Nghĩa- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Văn Sinh- Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trần Thanh Nam- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Phan Tâm- Thứ trưởng Bộ TT-TT; ông Nguyễn Văn Trung- Thứ trưởng Bộ KH-ĐT; ông Nguyễn Văn Tùng- Phó Chủ nhiệm VPCP; ông Trần Văn Hiếu- Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Đỗ Căn- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; ông Y Thông- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Ngô Văn Tuấn- Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Bùi Văn Thạch- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hoàng Giang - Quảng Hưng - Kim Dung

Bình luận