Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống tội phạm

22/04/2020, 23:29

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Quy chế quy định nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm chế độ làm việc, cơ chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng BCĐ.

Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thư ký. Cơ quan thường trực BCĐ là Bộ Công an. Giúp việc BCĐ và Thường trực BCĐ là Văn phòng Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành.

BCĐ tổ chức họp định kỳ 6 tháng, một năm và họp đột xuất theo quyết định của Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban sẽ triệu tập Thường trực BCĐ họp để giải quyết công việc của BCĐ.

PV