Quốc hội thông qua 2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn

10/11/2016, 11:41

Quốc hội thông qua 2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn - Sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với 444/454 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 89,88% tổng số đại biểu.

Quốc hội thông qua tối đa 2.000.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn. Ảnh: Đăng Khoa

Mục tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng.

Theo đó, vốn ngân sách Trung ương là 1.120.000 tỷ đồng (vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng), trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (gồm cả 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng.

Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng. 

Việc phân bổ vốn phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các văn bản liên quan./.

TH

Bình luận