Quảng Trị: Nhiều kết quả quan trọng qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

27/08/2021, 10:03

Quảng Trị: Nhiều kết quả quan trọng qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW - Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham gia BHXH của người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện

Cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc

Ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, BHXH tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị dự thảo trình Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trên cơ sở Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 606/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền BHXH đến năm 2025; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2020 của UBND tỉnh, đã có 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN tại địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp, UBND xã, phường, thị trấn chung tay vào cuộc thực hiện.

Tỷ lệ tham gia BHXH tăng cao qua từng năm

Nhờ sự chủ động tham mưu của BHXH tỉnh và các ngành liên quan, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện bao phủ và số người thụ hưởng các chế độ BHXH không ngừng tăng cao qua từng năm, đặc biệt là tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện.

Nếu như năm 2018, năm đầu triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, tỉ lệ người lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh chiếm 17,47% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; tỉ lệ nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 0,84% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; tỉ lệ người tham gia BHTN chiếm 13,42% so với lực lượng lao động trong độ tuổi thì đến ngày 30/6/2021, tỉ lệ người lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm 22,12%; tỉ lệ nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm 5,2%; tỉ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm 14,46%.

Đến nay, toàn tỉnh có 25.054 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền chi trả trên 206 tỷ đồng. Trong đó, có 19.306 người hưởng lương hưu, 5.748 người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH được quan tâm chú trọng thực hiện. Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử trong việc thu BHXH và giải quyết các chế độ BHXH. Cơ quan BHXH trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH đến tận đơn vị thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông với trục quản lý văn bản quốc gia của Chính phủ. Tích cực triển khai ứng dụng VssID-BHXH số đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh có 107.638 lượt đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ tại địa phương. Trong đó, báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện lên 40% đối với hộ nghèo; 30% đối với hộ cận nghèo và 20% đối với các đối tượng khác để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình cấp có thẩm quyền sớm bổ sung, ban hành các chính sách về BHXH tự nguyện mới, linh hoạt, hấp dẫn đối với người tham gia như: Bổ sung chế độ thai sản, ốm đau và chế độ trợ cấp gia đình, trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tham gia BHXH của chủ sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hình thức truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 như: Tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ đến tận hộ gia đình, địa bàn dân cư, các khu chợ; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và qua mạng xã hội,… góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra. 

Phú Hưng-Thu Hiền-Hải Hà