Quảng Bình: Phấn đấu đạt 100% người dân dùng CCCD thay thế thẻ BHYT

11/11/2022, 16:20

Quảng Bình: Phấn đấu đạt 100% người dân dùng CCCD thay thế thẻ BHYT - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 2105/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị SDLĐ đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2022 sẽ đạt tỷ lệ 100% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh được kết nối, tích hợp thông tin vào CSDLQG về BHXH vào CSDLQG về dân cư.

Quảng Bình: Phấn đấu đạt 100% người dân dùng CCCD thay thế thẻ BHYT.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), ngành BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDL về BHXH với quốc gia về dân cư. Riêng tại tỉnh Quảng Bình, tỉnh đến thời điểm hiện tại, đã có 681.150 người tham gia BHYT được đồng bộ, tích hợp thông tin thẻ BHYT vào CSDLQG về dân cư trên tổng số 727.696 người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 93,6%.

Đề án 06 đã đặt ra mục tiêu là: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào CSDLQG về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNeID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ BHYT”; Bên cạnh đó, chủ trương của Bộ Y tế tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng thẻ CCCD hướng tới triển khai rộng rãi, có hiệu quả việc sử dụng thẻ CCCD để thay thế thẻ BHYT khi đi KCB…

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị SDLĐ trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp, cung cấp cho cơ quan BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh thông tin số định danh cá nhân (ĐDCN)/thẻ CCCD của người tham gia BHXH, BHYT thuộc đơn vị; thông báo đến toàn thể người tham gia BHXH, BHYT trực thuộc đơn vị biết về chủ trương của Bộ Y tế và ngành BHXH Việt Nam cho phép người tham gia BHYT sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi KCB BHYT trên toàn quốc. Riêng đối với các đơn vị SDLĐ là cơ sở giáo dục cần thông báo cho toàn bộ HSSV đã được cấp thẻ CCCD (nếu có) đang học tập tại đơn vị biết về chủ trương nêu trên để áp dụng khi đi KCB BHYT; hướng dẫn học sinh, sinh viên chưa có thẻ CCCD đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân, cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng thay thế thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT.

Yêu cầu các đơn vị SDLĐ tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực BHXH, BHYT do ngành BHXH Việt Nam cung cấp. Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân, cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để theo dõi quá trình tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT được kịp thời, đầy đủ.

Tại công văn này, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ BHXH tỉnh trong việc cung cấp, rà soát, điều chỉnh thông tin ĐDCN/ thẻ CCCD (đối với các trường hợp có sai sót) để triển khai thực hiện tốt việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về BHXH với CSDLQG về dân cư, nhanh chóng hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% thông tin người tham gia BHXH, BHYT trên địa bản toàn tỉnh được kết nổi, tích hợp vào CSDLQG về dân cư.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai tiếp đón người bệnh BHYT sử dụng thẻ CCCD khi đi KCB BHYT. Ưu tiên hướng dẫn người bệnh sử dụng thẻ CCCD để thay thế thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi làm thủ tục đăng ký vào KCB BHYT. Đồng thời, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và BHXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phương án, kế hoạch trang cấp đầu đọc thẻ CCCD gắn chíp cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh để tiếp đón người dân đăng ký vào KCB BHYT bằng thẻ CCCD được nhanh chóng, chính xác, thuận lợi.

Yêu cầu Sở TTTT, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tập trung tuyên truyền các lợi ích về việc chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về BHXH với CSDLQG về dân cư, và việc sử dụng thẻ CCCD để thay thế thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi KCB BHYT để người tham gia BHXH, BHYT biết, hưởng ứng và thực hiện.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: tổ chức tuyên truyền định kỳ, thường xuyên thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở để các hộ dân trên địa bàn biết về chủ trương của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cho phép sử dụng thẻ CCCD để thay thế thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi KCB BHYT. Bên cạnh đó, lập danh sách hồ sơ người tham gia BHYT thuộc phân cấp quản lý có sai sót giữa thông tin nhân thân trên thẻ CCCD so với thông tin nhân thân trên thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH cấp huyện thực hiện điều chỉnh, cấp lại thẻ BHYT.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Bình giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh, tối ưu hóa các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về BHXH với CSDL quốc gia về dân cư. Ưu tiên việc đồng bộ, tích hợp thông tin thẻ BHYT vào CSDL quốc gia về dân cư. Định kỳ hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về BHXH với CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; kết quả người tham gia BHYT sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi KCB BHYT. Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và các đơn vị cấp trên biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, giải pháp hay, có hiệu quả trong việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về BHXH với CSDL quốc gia về dân cư; triển khai sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi KCB BHYT. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, phấn đấu đến hết năm 2022, đạt tỷ lệ 100% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh được kết nối, tích hợp thông tin vào CSDL quốc gia về BHXH và CSDL quốc gia về dân cư.

Lê Hiền

Từ khóa: BHYT BHXH