Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho:

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản miền Trung - Tây Nguyên

14/12/2016, 17:45

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản miền Trung - Tây Nguyên - Từ ngày 14 -15/12,  tại TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng cho lãnh các cơ quan báo chí, xuất bản; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức; Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và các văn nghệ sĩ khu vực miền Trung - Tây Nguyên (từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng)…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các thành phần tham dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trên tinh thần tự nghiên cứu là chủ yếu, kết hợp với việc tiếp thu nội dung trình bày tại hội nghị để nắm vững Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, nhất là những vấn đề căn bản, vấn đề mới.

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đại biểu dự hội nghị được giới thiệu các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) như: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017…

V.H

Bình luận