Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc:

Quán triệt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

12/06/2017, 23:29

Quán triệt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam - Thời gian qua, sự suy thoái về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo đã gây ảnh hưởng xấu đến vai trò, uy tín của những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Việc quán triệt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nội dung rất quan trọng cần đưa vào thực hiện ở tất cả các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo. Với ý nghĩa đó, ngày 6/5, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cho các hội viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

Quán triệt Chỉ thị số 120/CTHNB ngày 10/4/2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về tổ chức học tập, thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc nhấn mạnh, từng cơ quan báo chí, từng tổ chức Hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, quy ước riêng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 10 quy định chung về đạo đức nghề nghiệp.

Hội nghị tập huấn đã giúp hội viên, phóng viên, biên tập viên của Hội Nhà báo Vĩnh Phúc nắm rõ 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, cùng nhau xây dựng nền báo chí cách mạng dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần tích cực và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

B.P

Bình luận