Bài 4: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng với sứ mệnh khơi dậy khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu, người cha già dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng, người sáng lập, đào tạo, rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã để lại di sản, kho tàng lý luận vô giá cho nền báo chí nước nhà và đã được vận dụng trong chặng đường gần thế kỷ qua. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh theo dòng chảy lịch sử dân tộc và phát triển trong kỷ nguyên mới. Với sứ mệnh tiên phong của mình, báo chí góp phần thực hiện khát vọng lớn, giấc mơ lớn, tạo nên sức mạnh tinh thần dân tộc. Sức mạnh đó có sự đóng góp tích cực của báo chí cách mạng, khơi dậy tinh thần dân tộc trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.

Sứ mệnh báo chí trong thời đại mới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình sáng tạo vĩ đại, đó là tìm đường cứu nước, mở đường và dẫn lối cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi bước đi của Người đều gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử trong các chặng đường cách mạng, trong chặng đường đó có dấu chân của người làm báo cách mạng Việt Nam. Cách đây gần thế kỷ, kể từ ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập số báo đầu tiên, dấu mốc đầu tiên cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong xuốt sự nghiệp hoạt động cách mạng, báo chí trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà. Gần một trăm năm qua, trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta đã luôn xác định báo chí là một mặt trận, là công cụ sắc bén trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và văn hoá.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều định hướng xây dựng cho nền báo chí cách mạng nước nhà. Người cho rằng: Nhà báo cũng phải là chiến sĩ cách mạng, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau rồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động. Điều lớn nhất kết tụ khát vọng của Người được để lại trong Di chúc đó là: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Khi nói chuyện với đội ngũ người làm báo ở Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam tháng 9-1962, Người nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của họ”. Trong thư gửi anh em văn hoá và trí thức Nam bộ ngày 25-5-1947, Người viết: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam (9/1962)_Ảnh: TL

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ. Người làm báo từ trung ương đến địa phương đều là đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân... Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí vừa là một bộ phận cấu thành văn hoá, vừa là phương tiện xây dựng, truyền bá văn hoá; vừa là đội quân tiên phong trong công tác tư tưởng. Người sớm nhận ra vai trò và tác động to lớn của báo chí trong đấu tranh xã hội và cho rằng trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị, thì không thể có phong trào gọi là chính trị. Đối với Người, chức năng, nhiệm vụ của báo chí là “tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục, tổ chức dân chúng” bằng phương tiện thông tin và các thủ pháp nghề nghiệp.

Lịch sử báo chí cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, mỗi khi gặp khó khăn, ý chí và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam rất cao. Thực tiễn cho thấy, sự đoàn kết, ý chí mãnh liệt của người Việt Nam vượt qua rất nhiều cuộc khủng hoảng trong quá khứ. Ngày nay, báo chí có mặt trong mọi cuộc sống thường ngày, tích cực nêu gương người tốt việc tốt và cả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Báo chí trở thành một lực lượng quan trọng tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, sinh hoạt văn hóa trong đời sống tinh thần. Trách nhiệm xã hội của nhà báo chính là cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay luôn có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với đội ngũ người làm báo trong thời đại mới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời chiến đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc, vì chủ nghĩa xã hội của Người mãi mãi soi sáng, dẫn dắt dân tộc ta tiến về phía trước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

Báo chí đã và đang tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quần chúng, vừa là diễn đàn tin cậy của quần chúng nhân dân. Nhân dân tin tưởng, đặt niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng báo chí. Báo chí cách mạng thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó cũng là sứ mệnh mới của người tiên phong, là trọng trách, là nhiệm vụ cao cả của báo chí cách mạng, để từ đó góp phần khơi dậy khát vọng lớn, giấc mơ lớn của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và sự tiến bộ xã hội.

Phát huy hơn nữa sức mạnh báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số" do Tạp chí Người Làm Báo tổ chức tháng 3/2023_Ảnh: TL

Xã hội càng phát triển, đặng biệt trong kỷ nguyên số, thì báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc. Báo chí không chỉ là công cụ quan trọng trong hoạt động cách mạng, mà báo chí còn là vũ khí sắc bén thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Đó vừa là niềm vinh dự lớn, vừa đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm nặng nề đối với những người làm báo trong tình hình mới cần phải có:

Một là, gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng chặng đường lịch sử đấu tranh kiên cường của Đảng ta, dân tộc ta. Từ trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến ngày nay, báo chí trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận kinh tế, văn hoá, tư tưởng, ngoại giao, an ninh, quốc phòng… nhiều tác phẩm báo chí đã trở thành “ bản tuyên ngôn”, "lời hịch cách mạng", “tiếng chuông cảnh tình”, "tiếng gọi non sông"… kêu gọi đồng bào cả nước ra trận và thời nay thì hăy say lao động sản xuất. Từ trong máu lửa chiến tranh, đến mặt trận kinh tế, nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh, tô thêm vào trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng anh hùng.

Hai là, báo chí trong thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước. Có thể nói, chưa bao giờ lực lượng báo chí, những người cầm bút hùng hậu như hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Năm 2023, cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508. Cho thấy, đội ngũ người báo đã được đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư một cách bài bản cả về trình độ chuyên môn lý luận và nghiệp vụ. Có thể thấy rằng, ngày nay, những người làm báo cách mạng đã thực sự trở thành những vị trí quan trọng, như những “con chim báo bão”, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh và bài trừ sai trái, bảo vệ chân lý, góp phần định hướng dư luận xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua chất lượng nội dung thông tin báo chí hàng ngày, hàng giờ phản ánh mọi mặt của đời sống và đáp ứng tốt, kịp thời mọi nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của công chúng.

Ba là, công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 là một đề án lớn thực hiện kéo dài qua nhiều năm qua, dựa trên Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của đề án là sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử. Xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong kỷ nguyên số.

Ngày 6/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký vào quyết định số 348/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược xác định việc chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Qua đó, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin báo chí trên không gian mạng.

Bốn là, chuyển đổi số báo chí, tạo nguồn thu mới, sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số về báo chí truyề thông. Mục tiêu đến năm 2025, sẽ có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số. Trên 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa hoạt động; khoảng 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số, báo chí đa nền tảng, báo chí đa phương tiện.

Chiến lược đến năm 2025, các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu. Bên cạnh đó, 100% các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí hoặc có khoa báo chí cập nhật các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số. Đến năm 2025, mục tiêu đặt ra là 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí; 100% cơ quan báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin; hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số. Trên 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo xu hướng báo chí số.

Năm là, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, được xác định phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số" do Tạp chí Người Làm báo tổ chức tháng 3/2023_Ảnh: TL

Thực tế cho thấy, sự di chuyển dịch từ “thế giới thực” sang “thế giới số” là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc di chuyển này, thách thức lớn luôn đi song hành với cơ hội lớn. Công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông số có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự chuyển đổi này. Nhưng nếu báo chí là phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lan toả năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá vươn lên, thì báo chí đã nhận về mình một sứ mệnh mới, sứ mệnh của người tiên phong. Bất kỳ quốc gia nào hoá rồng, thì đều là dựa vào sức mạnh tinh thần nội sinh của mình. Mà sức mạnh này chỉ được kích hoạt khi quốc gia có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn. Dự thảo Đại hội XIII của Đảng cũng đã đặt ra khát vọng này. Nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này ở tất cả mọi người dân Việt, và từ khát vọng này thành sức mạnh tinh thần, và từ sức mạnh tinh thần này thành hành động phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong tình hình mới

Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo và tương lai của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng phải là sự phát triển mang tính đột phá. Đột phá ở chỗ, nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Và đó là tương lai của ứng dụng Công nghệ thông tin, tức là chuyển đổi số. Chỉ trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc và toàn diện đó, mới có thể xây dựng, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả, thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông” cần phải thực hiện:

Một là, để xây dựng, nâng cao chất lượng báo chí, điều kiện đầu tiên và tiên quyết phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp. Báo chí là công việc đòi hỏi người làm báo phải có tư duy nhạy bén, có sự nhạy cảm và bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, đánh giá đúng và trúng những vấn đề đang diễn ra và dự báo xu hướng vận động trong đời sống xã hội; người làm báo phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với thời cuộc, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, tiệm cận với báo chí, truyền thông quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của người làm báo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, trước yêu cầu mới của kỷ nguyên số, "báo chí kiến tạo", "báo chí giải pháp" đang trở thành xu hướng tất yếu. Những mô hình báo chí này sẽ đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng thể hiện rõ tính định hướng, đề cao sứ mệnh, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước khẳng vị trí của mình. Với tinh thần Đại hội XIII của Đảng, nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ có những bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Với sứ mệnh vẻ vang, bước đi tiên phong của mình, báo chí cách mạng đã, đang và mãi mãi đồng hành cùng vận mệnh dân tộc đi cùng đất nước tới tương lai rộng mở ở phía trước.

Ba là, báo chí góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời chính trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước mà báo chí và đội ngũ những người làm báo nước ta không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí với đội ngũ những người cầm bút hùng hậu như hiện nay. Nhìn lại chặng đường một thế kỷ qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những đóng góp to lớn và sự phát triển, trưởng thành của Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhà báo cách mạng lại càng phải có bản lĩnh cách mạng, giữ vững vai trò định hướng thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. Nói cách khác, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, dấn thân, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; là tinh thần tự đổi mới, tự hoàn thiện chính bản thân mình.

Bốn là, báo chí cách mạng nước nhà phải là binh chủng, lực lượng đặc biệt, xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc.  Phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, báo chí nước nhà đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới.

Năm là, để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, báo chí cần tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình mới. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Trong bối cảnh đó, báo chí thêm một lần khẳng định là binh chủng hùng hậu, xung kích thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn và phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch; tăng cường đấu tranh với các biểu hiện suy thoái…

Sáu là, sứ mệnh tiên phong của báo chí trong thời kỳ nào cũng là xây dựng, góp phần phản ánh trung thực thông tin của đời sống xã hội, cung cấp tri thức hữu ích cho công chúng, là tiếng nói cầu nối giữa người dân với Đảng- Nhà nước, tạo diễn đàn nhiều tiếng nói để mọi người hiểu nhau. Và chúng ta thấy có những giá trị của báo chí không chỉ có trong thời kỳ chiến tranh, thời kỳ đầu đổi mới, mà đặc biệt nó còn được thể hiện trong báo chí thời đại mới, Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Báo chí cách mạng Việt Nam - Niềm tin và ước vọng phát triển cùng đất nước

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025, kỷ niệm tròn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025).

Tựu chung, sự phát triển 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, gần 40 năm đổi mới đất nước, với những chủ trương, định hướng, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức. Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện sứ mệnh, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, mục tiêu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới, giai đoạn mới và tình hình mới.

Toàn cảnh Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025)_Ảnh: TL

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn trước mắt và lâu dài đối với lĩnh vực báo chí truyền thông. Báo chí luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng đó là nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 52 nhà báo là lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương ra mắt Đại hội_Ảnh: TL

Một câu chuyện mới sẽ được viết nên trong trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng cùng với lịch sử của dân tộc và đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ góp phần khơi dậy khát vọng đó. Đó là sứ mệnh mới, khát vọng mới, giấc mơ lớn thì tạo thành sức mạnh tinh thần dân tộc. Sức mạnh tinh thần thì sẽ tao lên sức mạnh vật chất. Để thực hiện khát vọng của mình thì đội ngũ người làm báo thường xuyên phải bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ để đạt được khát vọng đó. Năm 2023 với nhiều thành tựu đáng tự hào, và năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Điều này đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí phát huy hơn nữa những kết quả trong năm 2023; khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế nhằm “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có những giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nói đến giấc mơ đó là khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng sánh vai với các cường quốc năm châu. Việt Nam trở thành một nước XHCN phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 khi nước Việt Nam kỷ niệm tròn 100 năm, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2-9-1945./.

TS Hoàng Anh Tuấn

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

(1) Những lời Bác dạy, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1975, tr.43.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2005 tập 5, tr.251,252

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr.146, 142.

(4) Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tạp chí Cộng sản, số 949 (9-2020).

(5) Phạm Hồng Chưng: “Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh”, ngày 13/9/2021, lyluanchinhtri.vn

(6) Phạm Đông “Sứ mệnh người làm báo trong thời đại mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” 21/06/2022, laodong.vn.

(7) Tạ Ngọc Tấn “Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí”, Cục xuất bản, Hà Nội 1995, tr. 23

(8) Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông: “Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam” (1925 – 2010), Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2010, tr.32, 227.

(9) Trần Thị Vui “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị. (2022).

(10) Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp”, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, H, 2011

 

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top