Phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ở Thanh Hóa

15/09/2022, 16:34

Nhằm bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan đơn vị chức năng, huyện, thị, thành phố phối hợp đồng bộ để bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Quy chế phối hợp này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phối hợp, vừa phát huy tính chủ động, tích cực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Cụ thể, tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị kể trên để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp trong việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường. Các đơn vị này cũng kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp; xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong phạm vị khu kinh tế, khu công nghiệp.

 Dự án nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn_Ảnh: TL

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có trách nhiệm thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường; cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi Giấy phép môi trường của các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp theo ủy quyền; tổ chức công khai thông tin về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp.

Khi có sự cố về môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ động phối hợp với doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng xử lý sơ bộ sự cố môi trường phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghiệp; tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Ban Quản lý sẽ nhắc nhở hoặc chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Khi xảy ra sự cố về môi trường, Sở tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác minh thiệt hại đối với môi trường, trên cơ sở đó yêu cầu doanh nghiệp bồi thường thiệt hại do ô nhiễm trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Sở cũng huy động lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây ra.

Nam Trà ( tổng hợp )