Phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin - truyền thông

04/11/2016, 16:09

Phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin - truyền thông - Ngày 3/11, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế về kinh tế trong lĩnh vực TT&TT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Dự hội nghị có đại diện các Sở TT&TT, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT của 4 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên.

Hội nghị này nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu đúng thực chất các sự kiện hội nhập quốc tế và tính cấp bách của việc đẩy mạnh chuẩn bị trong nước cho hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập trung nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế tới cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các giá trị và lợi ích của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân khi hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực.

Tập huấn hội nhập quốc tế về TT&TT còn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các quốc gia trên thế giới thấy được tiềm năng của Thông tin và Truyền thông…

V.H