Phê duyệt kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí

31/01/2022, 06:28

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 2240/QĐ-TTg phê duyệt mức kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương, hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương.

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí. Ảnh minh họa

Cụ thể, phê duyệt tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 là 382,5 tỷ đồng.

Bổ sung dự toán năm 2021 số tiền 42,5 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương năm 2021 cho 12 hội văn học nghệ thuật, hội nhà báo ở Trung ương và 63 địa phương để thực hiện Chương trình.

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho 12 hội văn học nghệ thuật, hội nhà báo ở Trung ương là 21,135 tỷ đồng; kinh phí bổ sung có mục tiêu cho 63 địa phương để hỗ trợ hội văn học nghệ thuật địa phương và hội nhà báo địa phương là 21,365 tỷ đồng.

Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo, thực hiện thông báo kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng và ban hành đơn giá đặt hàng theo quy định tại Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 8/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý I/2022.

PV

Bình luận