Kết nối tạp chí:
 • facebook
 • Tiwer
 • Youtube
 • Google

Phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu. Để đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng, cần phải có sự tham gia trách nhiệm, hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các tổ chức, lực lượng toàn quân. Vì vậy, phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng có tính cấp thiết giai đoạn hiện nay.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện Chính trị phát biểu chỉ đạo tổng kết Hội thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 của Học viện Chính trị.

Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng, nguồn lực của Học viện, xác định đội ngũ sĩ quan trẻ là lực lượng nòng cốt, chủ yếu nhằm tham gia hiệu quả bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm sự vững mạnh của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, thường xuyên, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Học viện, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trẻ ở các cơ quan, đơn vị, có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả trong nhận diện và đấu tranh vạch trần những quan điểm phản động, sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới còn tồn tại một số hạn chế: Nhận thức, trách nhiệm của một số tổ chức, lực lượng đối với quá trình này có nội dung chưa đầy đủ và chưa sâu sắc; một số nội dung, hình thức, biện pháp phát huy chưa thật đa dạng, phong phú, hiệu quả chưa cao; kết quả phát huy có nội dung chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; vai trò xung kích của lực lượng này chưa được phát huy đúng mức, hoạt động chưa thường xuyên, chất lượng các bài viết đấu tranh còn thiếu sâu sắc, thiếu nhạy bén, tính thuyết phục chưa cao.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, sự chống phá của các thế lực thù địch để thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội ngày càng tinh vi, khó nhận biết, thâm độc và xảo quyệt hơn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, vững mạnh về chính trị đang đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp ngày càng cao của các tổ chức, các lực lượng, của cả hệ thống chính trị. Bối cảnh thực tiễn mới đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, đặc biệt là vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt vấn đề này cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viên Chính trị(HVCT) trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng là giải pháp rất quan trọng, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các chủ thể, lực lượng; đồng thời, làm cho quá trình phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ ở HVCT bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới trở thành quá trình tích cực, chủ động, tự giác của các chủ thể, các lực lượng.

Theo đó, cần nâng cao nhận thức của các chủ thể, các lực lượng đối với phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng về quan điểm của Đảng, Nhà nước và quân đội trong công tác đấu phòng, chống quan điểm sai trái trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng để tạo sự thống nhất trong việc phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng về các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn như: Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 47/CT-CT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và các cơ quan chức năng trong Học viện cần nhận thức sâu sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định và phát triển của đất nước trong sự nghiệp cách mạng trước sự phát triển, bùng nổ mạng mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là sự phát triển của không gian mạng đang được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Để từ đó có sự quan tâm đúng mức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ ở cơ quan, đơn vị mình trong tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 ĐUHV, Cơ quan Thường trực, cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện đối với phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới. Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thực sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị.

Tích cực đổi mới nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện cần tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực đổi mới phương pháp công tác, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và các quy chế, quy định; đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. 

Theo đó, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần bám sát sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động đấu tranh trên không gian mạng để đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp. 

Ba là, xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị. Xác định đúng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ ở HVCT trong giai đoạn hiện nay cần chú trọng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết. Theo đó, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ cần tập trung đấu tranh trên một số nội dung cơ bản như: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ, phát triển quan điểm, đường lối của Đảng  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cần vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ thông qua đăng tải bài viết trên không gian mạng, nhất là trên các blog của các cơ quan, đơn vị và trang fanpage Sáng mãi niềm tin 25.10 của Học viện; thông qua đăng tải các video clip trên các trang mạng xã hội; thông qua tham gia các hoạt động trao đổi, tọa đàm, hội thảo khoa học, đội ngũ sĩ quan trẻ trực tiếp trao đổi nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, đưa ra những luận cứ đanh thép đấu tranh, phản bác, bác bỏ những luận điệu, quan điểm sai trái; đưa ra những khuyến nghị cho mọi người nêu cao cảnh giác đối với những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự giác của đội ngũ sĩ quan trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, cần tăng cường giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ sĩ quan trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm là một yếu tố quan trọng để đội ngũ sĩ quan trẻ ở HVCT phát huy tính tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sĩ quan trẻ cần có biện pháp tăng cường giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm một cách cụ thể, thiết thực.

Tổ chức tốt các các hình thức giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm như: thông qua sinh hoạt đảng, giao ban hội ý, hoặc hội nghị chuyên đề, qua công tác thi đua, khen thưởng để giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm của đội ngũ sĩ quan trẻ trong tự học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân về mọi mặt, nhất là năng lực, trình độ, kinh nghiệm nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên động viên, khuyến khích sĩ quan trẻ nỗ lực vươn lên hoàn thiện kỹ năng, phương pháp, nâng cao trình độ, năng lực, tích lũy kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tạo động lực tinh thần cho mỗi cá nhân phấn đấu noi theo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ sĩ quan trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất toàn diện, nhất là phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phẩm chất tư tưởng chính trị là yếu tố cốt lõi đối với sĩ quan trẻ, là nhân tố có ý nghĩa quyết định định hướng chính trị cho họ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới. Muốn có phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, mỗi cá nhân sĩ quan trẻ phải tích cực phấn đấu, rèn luyện kiên quyết và bền bỉ trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đây là quá trình củng cố, hoàn thiện lập trường bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức làm cơ sở để phát huy vị thế, vai trò của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ngoài ra, mỗi cá nhân sĩ quan trẻ phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học, viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, không ngừng hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Năm là, tăng cường bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích sĩ quan trẻ tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay. Đây là hai vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến động lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ ở HVCT hiện nay. Để phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ phải quan tâm đến cả hai yếu tố trang bị, phương tiện và cơ chế, chính sách, cụ thể: Tiếp tục bảo đảm tốt phương tiện, trang bị kỹ thuật, công nghệ, khai thác, sử dụng hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trang, thiết bị bảo đảm cho hoạt động đấu tranh trên không gian mạng bao gồm: Hệ thống máy vi tính (laptop hoặc máy để bàn); mạng Internet; phần mềm diệt virus, chống mã độc; sim, điện thoại thông minh, máy tính bảng, trong điều kiện cho phép có thể trang bị thêm các phương tiện hiện đại, chuyên sâu như máy chụp ảnh, máy quay phim…

Ngoài trang bị phương tiện, kỹ thuật, cần phải có hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo về công tác đấu tranh.  Được sự quan tâm, đầu tư của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ cho hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của Học viện được bảo đảm tốt, đồng bộ từ các phương tiện như máy tính ảo và internet bảo đảm; máy tính bảng, hệ thống truyền hình trực tuyến đến các ứng dụng, giải pháp kỹ thuật như mạng xã hội Mocha 35; ứng dụng truyền thông chủ động phục vụ nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng; phần mềm tạo video clip nhanh; robot đấu tranh, ngân hàng comment. Học viện cũng đã đầu tư xây dựng phòng thu âm hiện đại, phục vụ xây dựng video clip đấu tranh.

Đây là những phương tiện quan trọng để đội ngũ sĩ quan trẻ đa dạng hóa các hình thức đấu tranh trên không gian mạng. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, viết sách chuyên khảo, tham khảo về công tác đấu tranh cần được đẩy mạnh nhằm cung cấp kịp thời, bổ sung đầy đủ các nguồn thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động đấu tranh của đội ngũ sĩ quan trẻ. Ngoài ra, mỗi cá nhân sĩ quan trẻ cũng cần đề cao trách nhiệm, huy động tối đa các phương tiện của cá nhân tham gia hoạt động đấu tranh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, tránh biểu hiện né tránh, đòi hỏi phải có phương tiện mới tham gia đấu tranh, trông chờ, ỷ lại cấp trên. 

Về cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích đội ngũ sĩ quan trẻ tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chính sách để tạo động lực cho đội ngũ sĩ quan trẻ tham gia một cách nhiệt tình, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bởi yêu cầu đối với hoạt động đấu tranh mạng rất cao, cường độ hoạt động liên tục, không kể ngày đêm, giờ nghỉ, ngày nghỉ; phải giành nhiều thời gian theo dõi, nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá, viết bài; tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Tuy nhiên hiện nay, hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của sĩ quan trẻ được phân công kiêm nhiệm, đan xen nhiều nhiệm vụ, cho nên cần có chính sách, biểu dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, phân công công việc phù hợp, hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các mặt công tác khác với nhiệm vụ đấu tranh; tạo điều kiện về không gian, thời gian làm việc. Trong các đợt thi đua cao điểm, các phong trào thi đua cần xem xét, đánh giá công tâm, khách quan, biểu dương, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia đấu tranh, đồng thời, xét xét công tác đấu tranh là một trong những nội dung để đánh giá cán bộ, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên.

Gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, đưa công tác đấu tranh thành một nội dung thi đua, có cơ chế khuyến khích mọi người cùng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hằng tuần, tháng, quý, năm, các đơn vị cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ này. Trên cơ sở chỉ tiêu đã giao, cần giám sát nghiêm túc, quản lý chặt chẽ. Cần xem chất lượng, hiệu quả đấu tranh là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Việc tạo ra cơ chế rõ ràng, nhất quán sẽ tạo ra động lực thực sự để đội ngũ sĩ quan trẻ tích cực tham gia hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ ở HVCT là vấn đề rất quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới Trong đó, việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo một số giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực đối với quá trình phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ ở HVCT bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:

 1. Nguyễn Văn Trường (2019), Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 ở các học viện, trường Sĩ quan quân đội trong đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay, Đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu, Hà Nội.
 2. Hoàng Văn Vân (2018), “Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội trong quân đội hiện nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử, www.tapchicongsan.org.vn, ngày 26/09/2018.
 3. Vũ Thanh Tùng (2023), Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường quân đội hiện nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
 4. Nguyễn Thế Thạch, Lê Văn Tình (2022), Phát huy vai trò của học viên các học viện, trường sĩ quan quân đội tham gia đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình mới, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.

ThS Hoàng Anh Tuấn,  ThS Nguyễn Hồng Thái

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.
Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top