Phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, coi báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng góp phần to lớn vào thành tựu của công tác xây dựng Đảng.

Báo chí cách mạng Việt Nam được xác định là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quản lý xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng. 

1. Báo chí góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đến với Nhân dân, đồng thời thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo toàn diện xã hội. Để lãnh đạo xã hội, Đảng phải đề ra được đường lối, nghị quyết đúng và lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa các đường lối, nghị quyết  đó thành chính sách, pháp luật, thành chương trình hành động… đồng thời phổ biến đường lối, nghị quyết của mình để Nhân dân hiểu, tin tưởng và thực hiện theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”(1). Trong nhiệm vụ này, báo chí có vai trò tuyên truyền, phổ biến đường lối, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó họ có những hành động thiết thực, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.

Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, khẳng định: “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền…”(2).

Như vậy, để chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống thì việc tuyên truyền một cách chính xác, kịp thời, đúng định hướng nội dung của các văn bản đó là việc làm rất cần thiết. Chính vì vậy, sau khi kết thúc mỗi kỳ họp Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương, báo chí đều tập trung phản ánh những thông tin về các chủ trương, quyết sách đã được thông qua và tình hình tổ chức phổ biến, quán triển và triển khai tại các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối đó, báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo diễn đàn phản ánh kịp thời những ý kiến đóng góp của Nhân dân để Đảng, Nhà nước có thêm thông tin nhằm tiếp tục điều chỉnh và ban hành các quyết sách đúng đắn phù hợp với thực tiễn. Cũng thông qua báo chí, Nhân dân biết được Đảng có nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của mình hay không, nhờ vậy mà niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường. Cũng qua đó, báo chí đã và đang góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, nâng cao dân trí, tăng cường công khai, minh bạch quá trình xây dựng và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí cũng tích cực đưa tin về những chính sách đúng, có tác động mạnh mẽ, nâng cao đời sống Nhân dân, hạn chế các hiện tượng tiêu cực; phản ảnh ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, ban hành chính sách, giúp Đảng và Nhà nước có thêm cơ sở dữ liệu, có cái nhìn toàn diện, đa chiều, sâu sát hơn để xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn đời sống, với lợi ích chính đáng của Nhân dân(3).

Mặt khác, hiện nay báo chí còn tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp thêm căn cứ đáng tin cậy để điều chỉnh các chính sách đang thực hiện cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Đại hội Đảng lần thứ XI đã chính thức ghi nhận vai trò phản biện xã hội của báo chí: “Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của Nhân dân và đất nước...”(4).

Để thực hiện chức năng phản biện xã hội, báo chí đã  tích cực, chủ động, kịp thời phát hiện những yếu tố tích cực, hợp lý cũng như những vấn đề bất cập trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết. Báo chí đăng tải những ý kiến, nguyện vọng của người dân về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Báo chí không chỉ là cầu nối mà còn là diễn đàn quan trọng, thậm chí còn đóng vai trò là một bên tham gia vào diễn đàn trao đổi về các chủ trương, quyết sách lớn của đất nước. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta hết sức coi trọng và đánh giá cao vai trò của báo chí cũng như chất lượng các thông tin trên báo chí. Báo chí tích cực giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các vấn đề xã hội, ngăn ngừa được những hạn chế của chính sách, góp phần giải tỏa những bức xúc của xã hội. Báo chí cũng phản ánh tâm trạng, thái độ, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên do tác động của các chủ trương, chính sách, các sự kiện diễn ra trong nước và thế giới để giúp Đảng và Nhà nước có những điều chỉnh chính sách phù hợp. Báo chí phản biện xã hội thể hiện tính công khai, minh bạch, qua đó góp phần nâng cao dân trí và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là quá trình làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước.

2. Báo chí tham gia đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng

Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII xác định, vai trò của báo chí được nhấn mạnh: “Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt”(5).

Báo chí là lực lượng đi đầu trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân nhận thức rõ những biểu hiện đó là nguy cơ trực tiếp, nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; từ đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng các phong trào tích cực tham gia phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực. Cùng với đó, báo chí đưa tin kịp thời, đa dạng diễn biến, kết quả đấu tranh, biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, đảng viên vì nước vì dân.

Trong thời gian qua, báo chí đã tham gia phát hiện, đưa ra ánh sáng các biểu hiện, hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên thực tế, nhiều vụ việc vi phạm được đưa ra ánh sáng là nhờ có báo chí phát hiện, đưa tin, đấu tranh, tạo áp lực dư luận mạnh mẽ, thúc đẩy các cơ quan thanh tra, điều tra và xét xử, đưa các vụ việc ra xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Báo chí lên án hiện tượng tham nhũng, tiêu cực nảy sinh trong xã hội; đấu tranh chống thái độ và hành vi trì trệ, lối phô trương, ba hoa, vô tổ chức. Đó chính là đấu tranh cho phương hướng tiến bộ, cho cái tốt thắng thế cái xấu, lan tỏa nhiều hành động có ích cho xã hội. Báo chí cung cấp thông tin thời sự về những sự kiện, vấn đề đã và đang xảy ra, có ý nghĩa xã hội, liên quan trực tiếp và gián tiếp tới công tác đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Báo chí công khai thông tin, tạo dư luận xã hội mạnh mẽ, có khả năng huy động nguồn lực xã hội để đấu tranh. Nhờ sức mạnh từ tính công khai, báo chí vừa là công cụ, vừa là lực lượng xã hội trong sự gắn bó chặt chẽ với dư luận xã hội, tạo thành sức mạnh tác động vào tư tưởng của cộng đồng.

3. Báo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(6).

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội ra sức xuyên tạc, chống phá nhằm loại bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta - chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi đời sống tinh thần xã hội. Chúng công kích những bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin; tập trung vào những nguyên lý cơ bản và những luận điểm lý luận then chốt; lợi dụng cả những người hiểu và vận dụng chưa đầy đủ chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn để xuyên tạc, chống phá. Chúng tấn công chủ nghĩa Mác - Lênin cả về lý luận và thực tiễn; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; xuyên tạc, bóp méo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị thường xuyên xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình tổ chức thực hiện; triệt để lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của ta trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật để chống phá; xuyên tạc sự thật, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng ta nhiều lần chỉ rõ, báo chí cách mạng phải làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát hiện, khẳng định và nhân rộng ra toàn xã hội cái hay, cái đẹp, những điển hình, những nhân tố mới; đồng thời, phải tích cực đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tờ báo đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí cũng đã phổ biến, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi chủ trương, quan điểm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, gắn với nhận diện và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, tuyên truyền, truyền bá các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, song việc phát huy vai trò của báo chí trong tác xây dựng Đảng vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế nhất định. Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí chưa chủ động, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có dấu hiệu gia tăng trong đội ngũ những người làm báo. Vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc bồi dưỡng đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên chưa được quan tâm đúng mức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nguyên nhân của những hạn chế đó là do một số cấp ủy đảng và các cơ quan liên quan chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính phức tạp của báo chí trong tình hình mới; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí chưa theo kịp sự phát triển; năng lực nắm bắt, phát hiện vấn đề, chủ động kiểm soát tình hình còn hạn chế; sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ.

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cần thường xuyên và chủ động cung cấp thông tin, để các cơ quan báo chí đăng tải kịp thời, chính xác, tạo ra dòng thông tin chính thống, sớm định hướng được dư luận xã hội. Bên cạnh đó Đảng, Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí, truyền thông đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý của Nhà nước, cơ quan chủ quản và từng cơ quan báo chí, truyền thông, các chủ thể truyền thông xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện cho báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hai là, các cơ quan báo chí, cần nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện để báo chí khai thác đề tài này một cách sâu sắc, toàn diện và khách quan hơn. Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí vững mạnh về mọi mặt; đề cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên đối với người làm báo, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí. Tăng cường kỷ luật đảng đối với các đảng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Ba là, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực này. Cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục để người làm báo vững về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, sáng suốt trước các thông tin độc hại, có phong cách làm việc sâu sát, không vô cảm trước khó khăn của Nhân dân, có ý thức thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, xứng đáng là “Chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa” của Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tác nghiệp cho nhà báo, góp phần rèn giũa ngòi bút sắc sảo và trong sáng hơn. Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho những người làm báo. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tiến hành đồng bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm của người làm báo. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhân tố tích cực, tấm gương người làm báo trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Bốn là, cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức, cập nhật kỹ năng mới, nâng cao chất lượng thông tin, chú trọng tính định hướng chính trị, tư tưởng, tính văn hóa, khoa học, đáp ứng thị hiếu của công chúng. Các cơ quan chủ quản báo chí chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đúng tôn chỉ mục đích; giữ vững kỷ luật thông tin; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí; đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả; chú trọng việc phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Năm là, cần xây dựng những tiêu chuẩn và tiêu chí đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo viết về công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ phóng viên, nhà báo khai thác các chủ đề về công tác này phải là những người dám xông pha, không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Các phóng viên cần nghiên cứu cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh ý kiến của Nhân dân khi tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Cần tăng cường tính chiến đấu, đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả những thông tin lệch lạc, sai sự thật, bịa đặt, vu khống và các luận điệu phá hoại chính trị, tư tưởng, từ đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Mỗi nhà báo là đảng viên phải phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí, truyền thông, tuân thủ nghiêm pháp luật, tạo ra những sản phẩm báo chí có giá trị. Tham gia các mạng xã hội với tinh thần trách nhiệm cao, phù hợp với vai trò định hướng dư luận xã hội của người làm báo chân chính(7).

Sáu là, tích cực thanh lọc, loại bỏ những đảng viên làm báo có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ biểu hiện điển hình trong suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên làm công tác báo chí, như: Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng... Do đó, cần kịp thời phát hiện và có chế tài xử lý những vi phạm của các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên. Các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan pháp luật cần đẩy mạnh điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm những nhà báo, cơ quan báo chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 Ths Trương Thị Duyên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.109, 165, 172, 173,

2. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, tr.6.

3. Phạm Thị Hoa, Phát huy vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; https://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-doi-voi-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-trong-giai-doan-hien-nay-133976

4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 225.

5. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 26/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tr.8-9.

6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 183.

7. Mai Đức Ngọc, Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/4434-phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-truyen-thong-trong-dau-tranh-phong-chong-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa.html.

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top