Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

22/04/2020, 23:29

Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh như trên tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” tối 2/1, tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Phòng, Chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh: Sơn Hải

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TW MTTQ), Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí cả nước đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phản ánh một cách chân thực những yếu kém, tiêu cực tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đồng thời cổ vũ nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan chân thực, tính chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội.

Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu của các hoạt động thế lực thù địch, phản động, lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tăng cường phối hợp giữa TW MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày càng thành công hơn nữa.

P.V