Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

04/01/2017, 16:49

Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - Ban thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam vừa phối hợp tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, chiều 4/1/2017, tại Cần Thơ.

Ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát động và công bố Thể lệ Giải tại Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam ngày 4/1/2017. Ảnh: Bá Dung

Giải báo chí toàn quốc: "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" được tổ chức nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, của báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố Thể lệ Giải, trong đó yêu cầu tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” là những tác phẩm báo chí có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

1. Phát hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tich cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
Phản ảnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch;

3. Phản ánh sâu sắc vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân và báo chí, công luận trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4. Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.

5. Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị: Hội Nhà báo các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn, báo chí phổ biến sâu rộng tới các nhà báo hội viên, các tầng lớp Nhân dân nắm được Thể lệ này và tham dự giải, bảo đảm sự thành công của Giải.

Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên vào dịp Tổng kết năm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

An Nhiên