Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản (Tập 2)

18/07/2016, 21:08

Bộ tài liệu được biên soạn theo chương trình khung bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên tại Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và được tái bản, cập nhật, bổ sung theo Luật Xuất bản 2012 và những văn bản mới nhất về hoạt động xuất bản.

 Bộ tài liệu gồm 20 chuyên đề, chia thành 02 tập:

Tập 1: Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về báo chí, xuất bản;

Tập 2: Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản.

Nội dung bộ tài liệu đã chuẩn hóa, cụ thể hóa các kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản thành chương trình, giáo trình, bài giảng; làm tài liệu nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên các báo, đài, nhà xuất bản trên toàn quốc để thực hiện chủ trương hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh và nâng cao trình độ lý luận chính trị. Bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích và thiết thực đối với công tác bồi dưỡng nâng ngạch cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên lên biên tập viên chính, phóng viên chính.

Giá: 270.000 VND