Nhà nước sẽ độc quyền 20 loại hàng hóa, dịch vụ từ ngày 1/10

22/04/2020, 23:29

Nhà nước sẽ độc quyền 20 loại hàng hóa, dịch vụ từ ngày 1/10 - Sản xuất vàng miếng, xuất - nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng, phát hành xổ số kiến thiết, nhập khẩu thuốc lá điếu... sẽ là những hàng hoá, dịch vụ Nhà nước giữ độc quyền thương mại.

Sản xuất vàng miếng, xuất - nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng là một trong 20 loại hàng hóa do Nhà nước giữ độc quyền thương mại. 

Đây là nội dung Nghị định 94/2017/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ 1/10/2017, trừ loại hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Cụ thể 20 loại hàng hóa, dịch vụ, gồm:

1- Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; 

2- Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp; 

3- Sản xuất vàng miếng; 

4- Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; 

5- Phát hành xổ số kiến thiết; 

6- Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế); 

7- Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia; 

8- In, đúc tiền; 

9- Phát hành tem bưu chính Việt Nam; 

10- Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa; 

11- Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; 

12- Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng); 

13- Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải); 

14- Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn); 

15- Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt); 

16- Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch;

17- Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường); 

18- Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm; 

19- Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; 

20- Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Về nguyên tắc thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại, Nghị định nêu rõ, chỉ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

Hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước.

Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an./.

TH