Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu

12/07/2022, 09:05

Chiều 11/7, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

UBTV Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Ban Công tác đại biểu rà soát, chỉnh lý các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu tại Điều 2 của dự thảo Nghị quyết theo hướng gắn với từng mảng chức năng chính của Ban. Trong đó, phân định rõ các nhiệm vụ do Ban chủ trì, làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nhiệm vụ do Ban tham gia phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhiệm vụ do Ban chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành, không chồng lấn với thẩm quyền của các cơ quan khác.

Về công tác thi đua, khen thưởng, để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng quy định Ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc: Xem xét, cho ý kiến về việc đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội, cán bộ và nguyên cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ chức nước ngoài và các cơ quan, tổ chức quốc tế; quy định việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định Ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban Công tác đại biểu đã thống nhất chỉnh lý lại các điều 3, 4 và 5 của dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 8 theo hướng gộp thành 2 điều: một điều quy định về tổ chức của Ban Công tác đại biểu và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban (Điều 3); một điều quy định về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Công tác đại biểu (Điều 4).

Các quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ban Công tác đại biểu và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban đã được chỉnh lý trên cơ sở tham khảo các quy định tương ứng trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân nguyện (ban hành năm 2016) để bảo đảm sự thống nhất. Các quy định về bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ban Công tác đại biểu cũng được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế thừa quy định của Nghị quyết số 575/UBTVQH12 và bảo đảm tính thống nhất với quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.  

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung báo cáo của Ủy ban Pháp luật. Các đại biểu đề nghị rà soát, làm rõ nội dung nào Ban Công tác đại biểu được chủ trì, tham mưu đề xuất; nội dung nào Ban Công tác đại biểu phối hợp với cơ quan khác... Cùng với đó, trình tự thủ tục, trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu trong việc tổ chức phục vụ, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng phải rõ ràng.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ban Công tác đại biểu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Phan Phương/TTXVN