Ngành Bảo hiểm xã hội: Nhiều thành tựu trong cải cách hành chính

15/02/2017, 09:10

Ngành Bảo hiểm xã hội: Nhiều thành tựu trong cải cách hành chính - Năm 2016 khép lại với nhiều thành tích nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” cơ quan BHXH. Ảnh: Hà Phương

Thủ tục ngày càng đơn giản, thuận lợi

Tiếp theo các năm 2014, 2015, năm 2016 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; trong đó, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với ngành BHXH. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC mà trọng tâm là cải cách TTHC, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ các BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Công tác CCHC của BHXH Việt Nam đang đi đúng hướng và triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ; quy trình, thủ tục tiếp tục được nghiên cứu cải tiến; thời gian thực hiện các TTHC tiếp tục được cắt giảm; tác phong làm việc coi DN, người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là trung tâm phục vụ được quán triệt trong toàn Ngành và đã có chuyển biến, thực thi nghiêm túc. Theo đánh giá của nhiều đơn vị SDLĐ, doanh nghiệp và người dân, giao dịch với cơ quan BHXH ngày càng thuận lợi hơn; chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; thời gian giải quyết nhanh, kịp thời và luôn đảm bảo đúng, đủ quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Cùng với Hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực đóng BHXH đã được vận hành từ năm 2015, trong năm 2016, BHXH Việt Nam cũng đã hoàn thiện đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; Hệ thống thông tin giám định BHYT.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện và chính quyền các địa phương triển khai thu thập và nhập thông tin hơn 24,2 triệu hộ gia đình (đạt tỉ lệ 100% dân số cả nước); đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho 65,7 triệu người. Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với các thông tin thiết yếu của từng công dân là nền tảng để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT cũng như cấp số định danh duy nhất cho công dân.

Sau 20 năm thành lập và phát triển, đây là lần đầu tiên ngành BHXH có hệ thống dữ liệu tập trung của toàn bộ công dân, tạo thuận lợi cho người dân giao dịch với bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH cũng như hiện đại hóa hệ thống quản lý của Ngành.

Hiện nay, ngành BHXH đang phục vụ khoảng 75 triệu người tham gia BHYT. Với tần suất KCB khoảng 140 triệu lượt người/năm thì việc giám định BHYT điện tử thực sự mang lại hiệu quả rất lớn. Bởi, nếu một bộ hồ sơ bớt đi được một chữ ký, nghĩa là cả nước sẽ bớt được 140 triệu chữ ký/năm; nếu một bộ hồ sơ bớt đi được một dòng viết cũng có nghĩa cả nước sẽ bớt được 140 triệu dòng viết/năm... Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT giúp ngành BHXH kiểm soát được chặt chẽ từ khâu đầu vào, hồ sơ bệnh án, cho tới quá trình thanh quyết toán được chính xác, giúp đảm bảo đúng đủ quyền lợi cho người bệnh.

Bước sang năm 2017, toàn ngành BHXH sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho mục tiêu chung mà Chính phủ đề ra bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng cho các DN mới thành lập trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT; tăng cường tiếp cận tuyên truyền, vận động DN thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời, động viên các DN thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ, qua đó ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Vũ Nam Trà