Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao ý thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy

06/10/2022, 12:00

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 319/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Ảnh minh họa.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Về nhận thức, nguy cơ, hậu quả cháy, nổ rất nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đông dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, vũ trường, quán bar, karaoke… Đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đề cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Về quan điểm, người dân là trung tâm, là chủ thể chính trong phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ; sự an toàn, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. An toàn cháy, nổ góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Phòng ngừa cháy, nổ là cơ bản, chiến lược, quyết định; khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

Về mục tiêu, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hậu quả chết người và hậu quả nghiêm trọng do yếu tố chủ quan; nâng cao hơn nữa ý thức, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW và Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư, các văn bản có liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và trực tiếp phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, chưa hoặc chậm thực hiện các nhiệm vụ tại các Quyết định số 630/QĐ-TTg và số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải khẩn trương tổ chức thực hiện ngay, bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan, các địa phương, nghiên cứu, tổng kết, đánh giá sự cần thiết và tính khả thi, cấp bách của việc sửa đổi Luật Phòng cháy chữa cháy để bổ sung quy định về công tác cứu nạn cứu hộ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật, nhất là kỹ năng để nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tự bảo vệ mình. Phát huy vai trò của người dân trong việc tự bảo vệ cho chính mình, từ bảo vệ cho chính mình thì mới tham gia bảo vệ được cộng đồng, với tinh thần mình vì mọi người và mọi người vì mình.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trước mắt, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tập trung vào các cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao về cháy, nổ như: Chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, chợ, nhà kho, quán karaoke, vũ trường, quán bar...

Xử phạt nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa vào sử dụng, hoạt động không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm minh, không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong giám sát, kiểm tra.

Kiện toàn, củng cố các lực lượng tại chỗ  công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở theo phương châm "Bốn tại chỗ". Tăng cường công tác tập huấn, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an, quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình, sự phát triển của đất nước. Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Huy động nguồn lực hợp tác công tư, xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về một số nhiệm vụ cụ thể cần khẩn trương thực hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tập trung hoàn thành tiêu chuẩn, yêu cầu chung về thiết kế nhà ở riêng lẻ, trong đó có các yêu cầu an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ vừa ở vừa kết hợp mục đích khác; quy định các điều kiện đảm bảo an toàn cháy khi chuyển đổi công năng sử dụng công trình và từ nhà ở chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh, dịch vụ (hoàn thành trong quý IV/2022).

Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị (hoàn thành trong quý I/2023). Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng…

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về sử dụng điện (sau công tơ) để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình; phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa ở các cấp học theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg; triển khai tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong các cơ sở giáo dục để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ cốt cán, báo cáo viên kiêm nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục (hoàn thành trong quý IV/2022).

Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung công việc về cứu nạn cứu ộ vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; điều chỉnh công việc chữa cháy vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và quy định chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng này phù hợp với tính chất công việc, điều kiện của đất nước và cân đối với lực lượng khác (hoàn thành trong quý I/2023).

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm điện; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng hiện đại theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, rà soát công tác cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke (hoàn thành trong quý IV/2022).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; khẩn trương xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy rừng theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1492/QĐ-TTg. Bộ Tài chính có hướng dẫn về kinh phí và chi tiêu thường xuyên cho công tác phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (hoàn thành trong quý IV/2022).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính huy động và đề xuất bố trí các nguồn vốn đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Các cơ quan truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nghiên cứu hình thức, cách tuyên truyền dễ nghe, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Các địa phương tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh hơn nữa quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đề cao ý thức, kỹ năng của người dân trong an toàn phòng chống cháy, nổ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.

TTXVN