Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười

22/04/2020, 23:29

Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười - Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án "Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười".

Chính phủ đã có chỉ đạo cho đề án Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

Trường hợp gói thầu trên xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật đấu thầu, UBND tỉnh Đồng Tháp lập phương án lựa chọn nhà thầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

PV

Bình luận