Lịch sử Khoa Phát thanh Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

06/08/2021, 21:29

Lịch sử Khoa Phát thanh Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Khoa Phát thanh - Truyền hình được thành lập ngày 28/3/1979. Đến năm 1983, Khoa sát nhập với Khoa Báo chí thành Khoa Báo chí. Tháng 10/2003, theo Quyết định của Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Báo chí tách ra thành hai khoa: Khoa Báo chí và Khoa Phát thanh- Truyền hình.

Hoàng Tuấn