Lâm Đồng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT giai đoạn 2022 - 2025

09/11/2022, 16:00

Lâm Đồng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT giai đoạn 2022 - 2025 - Ngày 7/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT giai đoạn 2022 - 2025 tại tỉnh Lâm Đồng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 29/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chính sách về BHYT. Nhờ vậy, công tác BHYT đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng cao (năm 2016 đạt 72,9%; năm 2017 đạt 79,9%; năm 2018 đạt 83,1%; năm 2019 đạt 87,3%; năm 2020 đạt 90,7%); quyền lợi người tham gia BHYT được bảo đảm. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHYT của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Số người tham gia BHYT mặc dù đạt và vượt chỉ tiêu được giao hằng năm nhưng phụ thuộc nhiều vào nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóngBHYT. Trong khi đó, nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình (có tính ổn định, bền vững) tăng chậm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa bền vững. Một số doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đóng BHYT cho người lao động, vẫn còn tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHYT. Việc khám, chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan trong đó việc một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT; công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả chưa cao; nhận thức của một bộ phận người dân về BHYT còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có nơi chưa được chú trọng. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về thực hiện chính sách BHYT. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Xác định phát triển người tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, chính quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, đảm bảo phát triển bền vững và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao; chú trọng huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ người dân chưa có điều kiện tham gia BHYT. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cấp huyện, cấp xã; phân công cấp ủy viên tham gia ban chỉ đạo để hoạt động bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển người tham gia BHYT. 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo ban hành các chính sách phù hợp điều kiện thực tế địa phương để hỗ trợ tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT, nhất là đối với người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn; người dân mới thoát nghèo, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình... Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Chỉ thị này. Tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHYT hằng năm cho các huyện, thành phố. Nghiên cứu cân đối nguồn lực tài chính, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ tham gia BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tập trung hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo, mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số; người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; người sinh sống trên địa bàn các xã, thôn mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp phát triển các đối tượng tham gia BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật BHYT nhất là đối với các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chưa đăng ký tham gia, tham gia không đầy đủ BHYT bắt buộc cho người lao động. Định kỳ hằng năm, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BHYT nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong liên thông, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT nhằm minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT. Chỉ đạo ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt các quy định về khám, chữa bệnh BHYT và sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; giảm thời gian chờ đợi của người đi khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi, sự hài lòng của người bệnh khi khám, chữa bệnh BHYT. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia BHYT. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng hỗ trợ tư pháp, giúp người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp đúng như thỏa thuận lao động đã ký kết với người sử dụng lao động, bảo đảm người lao động có hợp đồng được hưởng quyền lợi BHYT. Vận động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ mua BHYT cho nhân dân, nhất là đối tượng người dân sinh sống ở nông thôn đời sống còn nhiều khó khăn, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về thực hiện chính sách BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách BHYT./.

Hải Hưng