Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

27/12/2021, 09:20

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2193/QÐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).


Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Nội vụ (Thường trực); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Nội vụ. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo của một số bộ, ngành. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo...

Ban Chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thành lập theo Quyết định số 200/1998/QÐ-TTg ngày 14/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ðồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

PV