Kiểm tra hàng nghìn tổ chức Đảng và Đảng viên tại 4 tỉnh

22/04/2020, 23:29

Kiểm tra hàng nghìn tổ chức Đảng và Đảng viên tại 4 tỉnh - Sơ kết Quý I - 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tại 4 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đăk Lăk, Tây Ninh đã kiểm tra hàng nghìn tổ chức Đảng và Đảng viên.

Kiểm tra các tổ chức Đảng và Đảng viên tại 4 tỉnh

Kiểm tra giám sát Đảng tại tỉnh Thái Nguyên

UBKT các cấp tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra; đã kiểm tra 141 đảng viên và 32 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 111 đảng viên và 21 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 55 đảng viên và 5 tổ chức đảng.

Việc giải quyết đơn, thư tố cáo đối với đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thường xuyên quan tâm, giải quyết kịp thời. Số đảng viên bị tố cáo phải giải quyết là 96 trường hợp (trong đó có 44 cấp ủy viên). Qua giải quyết kết luận 28 trường hợp có vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 18 trường hợp.

Kỷ luật 14 Đảng viên tại Tuyên Quang

Quý I-2018, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 145 tổ chức đảng, 20 đảng viên; giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và giám sát chuyên đề đối với 23 tổ chức đảng, 34 đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và việc thực hiện Điều lệ Đảng.

UBKT các cấp đã kiểm tra 68 tổ chức đảng, 285 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng, 1 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên…

Đã kỷ luật 1020 Đảng viên tại Đắk Lắk từ năm 2008 đến nay

Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 258 tổ chức đảng, 137.751 đảng viên (kể cả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm); giám sát 117 tổ chức đảng, 9.290 đảng viên về công tác cán bộ. Kết luận 1 tổ chức đảng và 1.020 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ; khắc phục những sơ hở trong công tác cán bộ; phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm của cán bộ và tổ chức đảng.

Kỷ luật 42 Đảng viên tại Tây Ninh

Trong quý I-2018, cấp ủy các cấp tỉnh Tây Ninh kiểm tra 51 tổ chức đảng và 248 đảng viên; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 44 đảng viên và 18 tổ chức đảng, kết luận 43 đảng viên và 18 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên và 2 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 20 tổ chức đảng; kiểm tra 13 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra chuyên đề 1 đảng viên; giám sát chuyên đề 32 tổ chức đảng và 14 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 4 tổ chức đảng, qua kiểm tra, phát hiện 1 tổ chức đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 42 đảng viên.

Từ Hải (Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương)