Khẩn trương, sắp xếp các báo, tạp chí theo đúng tiến độ đã đề ra

22/04/2020, 23:29

Khẩn trương, sắp xếp các báo, tạp chí theo đúng tiến độ đã đề ra - Là đề nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, ngày 25/4, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh báo Lao động

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chức năng về kết quả, tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đối với lĩnh vực báo chí, thời gian qua, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tiếp tục được tăng cường; phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tư tưởng chính trị, nội dung thông tin được thực hiện tốt hơn; nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin phát huy tác dụng rõ rệt, tạo sự thống nhất, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần quan tâm, khắc phục: vẫn còn tình trạng tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí chưa đạt yêu cầu đề ra, còn lúng túng trong phối hợp xử lý thông tin một số vấn đề, sự kiện được dư luận xã hội quan tâm; có lúc thông tin báo chí đi sau “mạng xã hội” hoặc sử dụng thông tin từ “mạng xã hội” một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc, thiếu kiểm chứng; việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử mặc dù đã được nêu ra nhiều lần, lưu ý nhắc nhở nhưng việc xử lý còn lúng túng, chưa thực sự quyết tâm...

Công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý xuất bản còn một số hạn chế, đặc biệt là việc xử lý vấn đề truyền thông về các xuất bản phẩm liên quan đến lịch sử; việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về loại hình nhà xuất bản còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

.

 Quang cảnh Hội nghị.

Tập trung thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị 2019 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng.

Trong xây dựng Đảng, tập trung nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn suy thoái trong đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là công tác nhân sự, cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng.

Tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng thời gian tới cần tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử.

Rà soát, sửa đổi các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số địa phương.

Thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của cơ quan, doanh nghiệp để hạn chế xu hướng “báo hóa” các loại hình này.

Chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trước mắt, tập trung khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở Trung ương theo đúng tiến độ đã đề ra.

TH