Kết thúc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

22/03/2017, 14:27

Kết thúc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc diễn ra từ ngày 14 - 21/3 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội đã kết thúc thành công với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức

Những nội dung chính được thảo luận và thông qua như sau: 

Thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua hai Nghị quyết: Nghị quyết quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đồng thời, đề nghị Thường trực Ủy ban pháp luật, Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội, Ban công tác đại biểu, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Thứ hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 5 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, đó là: Luật du lịch (sửa đổi), Luật đường sắt (sửa đổi), Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật quản lý ngoại thương.

Sau phiên họp này, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, đồng thời, tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật và khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017).

Đối với dự án Luật quy hoạch, do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối họp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu, dự thảo Luật trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2017 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Thứ ba, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 4 dự án luật trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 3: Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi).

Thứ tư, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết liên tịch này để quy định cụ thể Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bảo đảm các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi, khả thi, chất lượng, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp.

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thầm tra tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

Thứ năm, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại, họp tác quốc tế.

Sau khi xem xét, cân nhắc, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về mức phạt tiền đối đa đối với các hành vi hành chính trong lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam là 30 triệu đồng và mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo là 20 triệu đồng.

Đồng thời giao Ủy ban pháp luật của Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung này gửi Chính phủ để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động đối ngoại.

Thứ sáu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và nhất trí việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy để kịp thời khắc phục những khó khăn, bất cập hiện nay và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong tĩnh hình mới.

Đồng thời, cơ bản tán thành những nội dung quy định trong dự thảo Nghị định; tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo rà soát các quy định để bảo đảm tính thống nhất, khả thi, phù hợp với pháp luật hiện hành, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành khác.

Giao Thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung và gửi đến Chính phủ, các cơ quan hữu quan để tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Cuối cùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến Đề án tự chủ của Viện nghiên cứu lập pháp./.

TH