Huyện Chương Mỹ: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH

22/04/2020, 23:29

Hướng tới mục tiêu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội toàn dân (BHXH), thời gian qua BHXH huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội luôn nâng cao công tác tuyên truyền. Tính đến 9/2019 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,2% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 277.

Huyện Chương Mỹ: Tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH 

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, tại huyện Chương Mỹ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 31.844 người tăng 2.420 người, tương đương 108,2% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 98,01% kế hoạch Thành phố giao. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 30.324 người, tăng 2.411 người, tương đương 106,6% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 99,36% kế hoạch Thành phố giao.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.013 người, tương đương tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 21,7%.

Về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tháng 9, Bảo hiểm xã hội huyện thẩm định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là: 6.161.794.000 đồng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 27.268 lượt người.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ đã ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế trong thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giám định trên phần mềm điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý chi khám chữa bệnh và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đến ngày 20/09, tỷ lệ liên thông dữ liệu theo ngày đạt 100%.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện 39 cuộc, trong đó Bảo hiểm xã hội Chương Mỹ đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức 13 cuộc kiểm tra liên ngành các đơn vị trên địa bàn huyện. Hiện nay, có 370 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện với 11.216 lao động; số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện phải tính lãi là 11,3 tỷ đồng.

Nhờ vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ đã thực sự giảm thiểu các thủ tục hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử, hồ sơ chuyển qua đường bưu điện.

Riêng tháng 9/2019, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận 2557 hồ sơ, giải quyết 2148 hồ sơ, giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Phối hợp với 5 đơn vị Kho bạc, ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện thực hiện chuyển tiền thu, chi kịp thời đúng quy định.

Phối hợp tốt với bưu điện thực hiện chi cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tuất hàng tháng đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi đến tay người thụ hưởng, số người chi 12.420 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, lũy kế đến nay đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền 488,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh chú trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục Phối hợp với Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chú trọng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trả lời hỏi đáp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tiếp và thông qua điện thoại.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, Bưu điện tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người lao động về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã, thị trấn.

Theo đó, trực tiếp xuống các xã, thị trấn để tuyền tuyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và đôn đốc việc rà soát thẻ trùng, đối chiếu bổ sung thông tin người tham gia bảo hiểm y tế, triển khai hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Phú Hưng - Trìu Vũ - Lê Đình