Họp báo về Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021, 16:51

Họp báo về Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Chiều 23/12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, phát biểu tại họp báo_Ảnh: Nam Nguyễn

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam là một sự kiện chính trị quan trọng của giới báo chí cả nước, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/12/2021. Hội nghị đảng viên và phiên trù bị Đại hội XI tổ chức tại Nhà khách La Thành; phiên chính thức Đại hội XI diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Tham dự Đại hội sẽ có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước (dự vào chỉ đạo Đại hội); lãnh đạo các Bộ, Ban ngành ở Trung ương và 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội (63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội); nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ...

Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong 5 năm qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ông Hồ Quang Lợi cho biết trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên - nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực. Tổ chức Hội Nhà báo ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người làm báo tự nguyện tham gia. Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 43-CT/TƯ tiếp tục khẳng định sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động Hội và người làm báo.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cho biết trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí. Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội nhà báo Việt Nam đặc biệt chú trọng việc bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp của hội viên, quyền lợi chính đáng của hội viên nhà báo, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.

Hội đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, khích lệ tinh thần cống hiến của người làm báo cách mạng, góp phần khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí.

Cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được triển khai một cách chủ động, tích cực, góp phần triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với giới báo chí và nhân dân các nước; nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam nói chung và giới báo chí Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết: Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hướng trong thời gian tới: Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi các cấp hội, đội ngũ những người làm báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân.

Nam Nguyễn