Vận dụng Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII

20/06/2016, 20:33

Vận dụng Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII - Sáng 25/5/2016, tại hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, báo chí – truyền thông” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tổ chức.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Từ Hải

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích quán triệt những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi và phân tích sâu sắc những vấn đề nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa; vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 100 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà báo đến từ các trường Đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, truyền thông. Tham luận của các nhà khoa học tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và quan trọng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vấn đề hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều tham luận trình bày những nghiên cứu cập nhật về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực; về phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; vấn đề quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; vấn đề  xây dựng con người Việt Nam về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều nhà khoa học chia sẻ những nghiên cứu và phân tích tâm huyết, sắc bén về vấn đề tăng cường quốc phong, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; vấn đề nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở phân tích làm rõ các quan điểm của Đảng trong các văn kiện được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các nhà khoa học đã chia sẻ cách thức vận dụng những quan điểm đó vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông một cách thiết thực và hiệu quả./.

Một số hình ảnh của hội thảo:

PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu mở đầu hội thảo. Ảnh: Từ Hải

PGS, TS. Trần Văn Phong trình bày các giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Ảnh: Từ Hải

PGS, TS. Phạm Ngọc Anh trình bày tham luận về việc bồi dưỡng, rèn luyện phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, chống suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên theo tinh thần các Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Từ Hải

GS, TS. Dương Xuân Ngọc trình bày tham luận về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Ảnh: Từ Hải

Bài và ảnh: Từ Hải