Hội thảo khoa học quốc gia

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12/05/2022, 14:49

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 12/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học quốc gia.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Thành Đạt

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Thành Đạt

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, văn minh. Nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1969), Người đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Hơn nửa thế kỷ, đến nay tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán, bộ đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn mà Người để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

Với tính thần đó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, Hội thảo sẽ làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn,Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Thành Đạt

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, Chủ tịch  Hồ  Chí  Minh  chỉ  rõ:  Nguyên  nhân  làm  suy  thoái  đạo đức của cán bộ, đảng viên, đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ  nghĩa”. Chủ  nghĩa  cá  nhân  sinh  ra  các  bệnh  nguy  hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi,... là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc ”nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm.

Với  tinh  thần  và  ý  nghĩa đó, đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu Hội thảo tập trung làm rõ bốn nội dung chính:

Một là, làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của  tác  phẩm “Nâng  cao  đạo đức  cách  mạng, quét sạch  chủ  nghĩa  cá  nhân”  đối  với  phát  triển  lý  luận  về  xây  dựng Đảng  và  công  cuộc  xây  dựng, chỉnh đốn Đảng  hiện  nay.  Phân tích, luận giải sâu hơn về nội hàm của “đạo đức cách  mạng”, bản chất, hệ lụy của “chủ nghĩa cá nhân”, cũng như mối quan hệ giữa nâng cao đạo đức cách  mạng  với đấu tranh, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm góp  phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên.

Ba là, đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Bốn là, khẳng định ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh  đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,  vững mạnh hiện nay; nhất là ý nghĩa của những chỉ dẫn của Người về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, chúng ta càng có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để tin tưởng  vững chắc rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thành Đạt

Với hơn 100 tham luận được gửi tới Ban Tổ chức, tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận, phân tích những lý luận về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Nhà báo Hà Đăng. Ảnh: Thành Đạt

Trên phương diện báo chí, truyền thông, theo nhà báo Hà Đăng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã thể hiện “hai vai,” vừa là đối tượng học tập và làm theo, vừa là cơ quan tuyên truyền việc thực hiện.

Nhằm nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan báo chí, cần hiểu rõ hai vấn đề, đó là đạo đức Hồ Chí Minh đối với báo chí là gì; cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo làm được những gì để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với nội bộ và bản thân mình.

Với quan niệm báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu của cách mạng, Bác viết: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.”

Tại Đại hội lần thứ 3 Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 8/9/1962), Bác chỉ rõ: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng,” “để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí phải tu dưỡng đạo đức cách mạng.”

Hơn nửa thế kỷ qua, báo chí cách mạng nói chung và đội ngũ những người làm báo đã không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức báo chí,  phát huy được vị trí, vai trò và tác dụng của báo chí trong sự nghiệp chung.

Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng và thực hiện trong nội bộ Hội một bản “Quy ước về đạo đức báo chí Việt Nam,” sau đó sửa đổi thành “Quy định về đạo đức báo chí Việt Nam.”

Những nội dung chính được ghi trong quy định này là: Báo chí phải phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; người làm báo hành nghề trung thực khách quan, tôn trọng sự thật, tôn trọng quyền con người, bảo vệ bí mật quốc gia, thực hiện quyền tự do báo chí, tự do hành nghề trong khuôn khổ pháp luật; sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi, xúc phạm nhân phẩm và lợi ích của người khác; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn, cầu tiến bộ, gắn bó với nhân dân, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời tôn trọng các nền văn hóa khác và những giá trị tinh thần phổ biến của loài người.

Hoạt động thực tiễn trong nhiều thập kỷ qua đã giúp các cơ quan báo chí và giới báo chí nhận thức ngày càng rõ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của báo chí trong tuyên truyền, giáo dục, vận động và thực hành phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là nội dung quan trọng hàng đầu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Thành Đạt

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sáng kiến của 4 cơ quan (Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí nhấn mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì. Trước tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, hơn lúc nào hết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân càng phải được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, kết quả đạt được tại hội thảo không chỉ có giá trị đối với các cơ quan tổ chức hội thảo, mà còn giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong cả nước hiểu sâu sắc hơn tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có thái độ quyết tâm hơn trong đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng ta xứng đáng là đạo đức, là văn minh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Ảnh: Thành Đạt

Kết luận hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, hội thảo là hoạt động thiết thực để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, đồng thời là dịp để đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những chỉ dạy của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng để các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để lan tỏa thông điệp của hội thảo đến mọi cán bộ, đảng viên, góp phần cùng Đảng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng trong thời kỳ mới; bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Bên lề Hội thảo, diễn ra triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu thăm khu trưng bày ảnh tại Triển lãm. Ảnh: Thành Đạt

Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 30/5/2022, sau hôm khai mạc được chuyển về Hội trường tầng 8, trụ sở 2 Cơ quan Đảng ủy Khối, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tiếp tục trưng bày và tuyên truyền.

Thảo Nhi